پی جویی عوامل موثر در دین گریزی با نگرشی بر سوره هود
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه مازندران
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : محسن نورائی /سهیلا آزور