بررسی تاثیر نقل گرایی بر جریانات سلفی معاصر
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه مازندران
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : شعبان رضا زاده