نقد و بررسی روش های ارزیابی و سنجش روایات سیره از نظر خاورشناسان
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه مازندران
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : رحیمه تقی پور