بررسی روایات تاریخ کربلا با تاکید بر مناقب ابن شهرآشوب
57 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه مازندران
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : محسن نورائی/ الهام رضایی
"عاشورا پژوهی" از جمله موضوعات مهمی است که از قرن ها پیش تا به امروز همواره مورد عنایت صاحب نظران واقع شده است. پژوهش حاضر نیز کاوشی است در همین راستا است که با محوریت کتاب مناقب ابن شهرآشوب - به عنوان یکی از معتبرترین آثار قرن ششم- و با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای سامان یافته است. پژوهش حاضر می کوشد تا ضمن ابهام زدایی از برخی ابعاد این حماسه ، به بررسی صحت و سقم روایات مناقب ابن شهرآشوب بپردازد. یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر این واقعیت است که با وجود مطابقت های بسیار زیاد مناقب با آثار پیش از آن،شاهد ناهماهنگی هایی نیز بین آن‌ها هستیم