الهام گیری قیام امام خمینی (ع) از قرآن
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه مازندران
تاریخ دفاع: 1394
نام استاد/نام دانشجو : هوشنگ بیگی