اعجاز تشریعی قرآن کریم از منظر تفاسیر عصری
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه مازندران
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم صغری یزدانی