نگاهی به تفسیر فقهی قلائدالدرر فی بیان آیات الاحکام بالاثر
45 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » پاییز 1384 - شماره 17 (30 صفحه - از 99 تا 128)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تفسیر فقهی قلائد الدرر فی بیان آیات الاحکام بالاثر، اثر احمد بن اسماعیل جزایری، فقیه و مفسّر بلندآوازة امامیه، در قرن دوازدهم هجری، از آثار ارزشمند امامیه در عرصة تفسیر آیات الاحکام به شمار می‌رود. اهمیت این اثر از تأکید و تکیة فراوان مؤلف آن بر به‌کارگیری احادیث و آموزه‌های اهل البیت? در تفسیر آیات‌الاحکام نمایان می‌شود. تعامل شایستة جزایری با انبوه روایات واردشده و ارائة نمونة معتدلی از تفسیر فقهی ـ روایی، این کتاب را از دیگر آثار